Algemene Voorwaarden (bijgewerkt november 2020)

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

2. Opdrachtnemer: Re-charge Coaching en Counseling die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

3. Opdrachtgever: de cliënt, persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt aan Re-charge Coaching en Counseling en met Re-charge Coaching en Counseling in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

4. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder coaching, counseling en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

5. Cliënt: degene die deelneemt aan een advies- counseling of coachtraject, dat laatste als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk Re-charge Coaching en Counseling, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67805248.

Artikel 2. Aanbod

Een ervaringsdeskundige coach of counselor is iemand die zijn of haar persoonlijke en professionele ervaringen toepast bij de begeleiding van mensen met lichte mentale en/of fysieke gezondheidsklachten, chronische aandoening of beperking. Het doel is het vergroten en stimuleren van de eigen kracht, welbevinden en de fysieke en mentale gezondheid. Het coachen of counseling bestaat uit een aantal gesprekken, waarbij er verschillende technieken worden toegepast. Alles is passend bij de vraag en het proces van de cliënt.

Artikel 3. Cliënt

Degene die deelneemt aan een begeleidings, advies, coach of counselingstraject.

Artikel 4. Privacy

4.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2. Aan de opdracht zal door Re-charge Coaching en Counseling niet zonder toestemming van de cliënt extern gerefereerd worden.

4.3. In de volgende situaties kan er afgeweken worden van deze regel:

Indien er beoordeeld wordt dat de cliënt een gevaar voor zichzelf is voor zijn of haar omgeving, is Re-charge Coaching en Counseling verplicht dit te melden bij de juiste instanties. De coach/counselor zal altijd eerst de zorgen met de betreffende cliënt bespreken voordat er een melding wordt gedaan.

In het kader van professionele ontwikkeling (intervisie & supervisie) kunnen er casussen besproken worden met collega’s. Dit overleg zal altijd geanonimiseerd plaatsvinden.

Artikel 5. Dossier

De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage van je eigen dossier.

Artikel 6. Derden

Informatie aan derden wordt door Re-charge Coaching en Counseling alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt in het laatste geval hier door Re-charge Coaching en Counseling van op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van Re-charge Coaching en Counseling besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in het coachings- of counselingstraject. Mocht er echter besloten worden – om welke reden dan ook – niet verder met elkaar in gesprek te gaan na het kennismakingsgesprek, dan is het gesprek daarmee klaar en kosteloos voor de cliënt.

Artikel. 8 Aantal sessies

8.1 Er wordt uitgegaan van gemiddeld 6 gesprekken coaching- of counseling sessies.  Het aantal sessies en lengte van het coaching of counselingstraject is verder afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De sessies en traject kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt. Mocht de coach/counselor om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer nodig en/of gewenst zal de coach/counselor de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/ therapeut.

8.2 Evaluatie

8.2.1. Er zal regelmatig worden stilgestaan bij de voortgang van de sessies. Zo kan er met de cliënt worden geanalyseerd of de gestelde doelen worden behaald.

8.2.2. Verder kunnen wij aan de hand hiervan bepalen hoeveel sessies er nodig zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De coach/counselor/begeleider bij Re-charge Coaching en Counseling begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de coach/counselor/begeleider niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.

Artikel 10.  Bij verhindering

10.1 Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch via +31681738660 of schriftelijk via info@re-charge.org) wordt afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij niet of te laat afzeggen wordt het volledige consult (met het tarief geldend voor  de sessie van 1 uur) alsnog in rekening gebracht.
10.2 Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor Re-charge Coaching en Counseling niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. Re-charge Coaching en Counseling zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Tarieven

Voor nieuwe cliënten staan op de website www.re-charge.org de geldende tarieven vermeld. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling

12.1. Facturering van diensten vindt plaats op grond van het in de offerte of overeenkomst opgenomen betalingsschema. Indien er geen betalingsschema is overeengekomen, vindt facturering in beginsel plaats na een geleverde dienst.

12.2. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

12.3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

12.4. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

12.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

12.7. Ingeval opdrachtnemer om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 13. Beroepsvereniging en geschillenbeslechting

13.1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13,2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 14. Locatie

De gesprekken vinden online plaats in een privé en beveiligde online spreekkamer op Zoom. Gesprekken kunnen indien gewenst ook telefonisch plaatsvinden. De cliënt dient de coach/counselor dan zelf te bellen, de gemaakte kosten van het gesprek zijn voor eigen rekening van de cliënt.

Artikel 15. Vormen van coaching

15.1 Online coaching                                                                 1

5.2 Telefonisch Coachen

Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten staat op de website www.re-charge.org de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor Re-charge Coaching en Counseling. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 17 Toepasselijk Recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Re-charge Coaching en Counseling en overeenkomsten tussen Re-charge Coaching en Counseling en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing voor Nederlandse klanten en Curaçaos recht voor alle overige klanten.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, rechts handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 18 Klachten

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders aangesloten bij een geschilleninstantie. Alle cliënten hebben recht op goede zorg, mocht je niet tevreden zijn over de zorg, dan kan je een klacht indienen.  Dit kan je doen bij De Zorgprofessional, op geschilleninstantie.dezorgprofessional.nl Meer informatie over WWKGZ: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg